23
sty

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada nadzorcza Spółdzielni mieszkaniowej „Kisielin” w Zielonej Górze uchwałą numer 4/2024 z dnia 15.01.2024r ogłasza KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” w Zielonej Górze.

Termin zgłaszania ofert do 16 lutego 2024r do godziny 14:00.

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu

1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe bądź podyplomowe, w
zakresie zarządzania, ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub pokrewne.
2. Co najmniej 10-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy
(zaświadczeniami).
3. Mile widziane członkowsko w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” w Zielonej
Górze.
4. Znajomość Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i
zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
5. Pisemna koncepcja działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” w Zielonej
Górze (maksymalnie na dwóch stronach formatu A4).
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych.
7. Wiedza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
8. Znajomość Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” w Zielonej Górze.
9. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.
10. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.
11. Komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
12. Biegła znajomość obsługi komputera (pakietu Microsoft Office).
13. Niepozostawanie w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin”
w Zielonej Górze,
14. Niekaralność za umyślne przestępstwa w tym przestępstwa skarbowe.
15. Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kisielin” w Zielonej Górze, rezygnację z niej lub jej zawieszenie z chwilą wyboru na
stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” w Zielonej Górze,
16. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tryb zgłaszania ofert

1. Oferty winny być składane w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, z
dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni”, z
zaznaczeniem „nie otwierać”. Wewnątrz druga koperta z adresem zwrotnym, nr
telefonu lub e-mail, w terminie do 16 lutego 2024, do godziny 14.00.
2. Na kopercie nie ujawnia się danych osobowych kandydata lub innych danych i
znaków.
3. Za datę ogłoszenie Konkursu rozumiana jest data pojawienia się ogłoszenia dot.
Konkursu na stronie internetowej Spółdzielni oraz prasie lokalnej.
4. Oferty winny być składane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 14.00 w Sekretariacie Spółdzielni.
5. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do
Spółdzielni a nie data nadania uwidoczniona na stemplu pocztowym.
6. Oferty niespełniające wymienionych w niniejszym Regulaminie lub złożone po
terminie, nie będą rozpatrywane, a Kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego
postępowania konkursowego.
7. Oferty konkursowe katalogowane są w Sekretariacie Spółdzielni wg. kolejności
wpływu. Sekretariat wpisuje datę oraz numer wpływu oferty.
8. Nie przyjmuje się ofert przesłanych droga elektroniczną.
9. Dokumentacja przedłożona przez kandydatów podlega ochronie na podstawie
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia o RODO.
10. Komisja konkursowa nie udziela wyjaśnień odnośnie odrzuconych ofert.
11. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin”
Zielonej Górze, Os. Pomorskie 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 14.30

ZAŁĄCZNIKI :

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA

REGULAMIN WYBORU PREZESA